Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.

Projekt unijny

,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.

. Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów. Przez cały okres zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Razem zrealizowano 60 godzin. Przed rozpoczęciem zajęć została przeprowadzona diagnoza wstępna. Na zajęcia uczęszczali uczniowie z klas : I, II, III.  Projekt został w pełni zrealizowany.

          Głównym celem realizowanego projektu było;

 utrwalenie i wyrównywanie poziomu wiedzy w zakresie sprawności językowej w mowie i piśmie:

- sprawne komunikowanie się z uwzględnieniem sytuacji , osób,

- opanowanie czytania i pisania jako form komunikowania się,

- pisanie z wykorzystaniem znajomości elementarnych zasad pisowni,

- bogacenie słownika czynnego i biernego uczniów,

- posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnej,

- rozwijanie oraz korygowanie zaburzonych procesów poznawczych,

- utrwalanie podstawowych wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej,

- wzmocnienie motywacji do nauki języka polskiego,

- wyrównanie istniejących braków,

- wyrabianie poczucia własnej wartości,

 -motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce,

-  eliminowanie niepowodzeń szkolnych, przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności,

- uczenia rozwiązywania problemów edukacyjnych,

                     Efekty prowadzonych zajęć:

- rozumienie słowa mówionego i pisanego,

- płynne wyraziste czytanie,

- poprawne pisanie,

- wzbogacenie słownictwa,

- konstruowanie różnych form wypowiedzi,

- korzystanie z różnych źródeł wiedzy, ze słowników,

- porozumiewanie się , współpraca w grupie,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- radzenie sobie z niepewnością,

- dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru takich jak pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność, systematyczność,

 

                        Realizacja projektu przyczyniła się do

- wzrostu kompetencji kluczowych w zakresie edukacji polonistycznej,

- zwiększenie motywacji do nauki uczniów,

- wyrównanie wiedzy możliwie do średniego poziomu,

- docenianie własnej wartości,

- akceptacja w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie zaufania w kontakcie nauczyciel- uczeń,

                             Mocne strony projektu to:

- możliwość pracy z dziećmi w małych grupach,

- samodzielny dobór tematyki zajęć,

- rozwój warsztatu pracy nauczyciela,

- duże zaangażowanie uczniów w zajęcia,

- możliwość wyrównania szans wśród słabych uczniów,

- bliższe poznanie ucznia, jego problemów,

 

- integracja uczniów poprzez pracę w grupach,

- indywidualizacja pracy z uczniem,

- wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły

  Celem działań podejmowanych w ramach tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasach I- III szkoły podstawowej  uważam ,że został zrealizowany. Oprócz umiejętności i wiadomości, które nabyli uczniowie  w szkole pozostaną pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny zakupiony z pieniędzy pozyskanych w ramach projektu.

Podziękowania dla Organu Prowadzącego za  włożone prace , aby ten projekt był  w szkołach realizowany.

Data powstania: czwartek, 27 cze 2013 12:32
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2013 12:40
Opublikował(a): Marcin Gentek
Zaakceptował(a): Marcin Gentek
Artykuł był czytany: 4957 razy