Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Statut
Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08-07 r.


Preambuła
Podstawa prawna opracowania statutu:
1. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. Nr 46, poz. 432 z póź. zm./.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie planów nauczania w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz. 142 z póź. zm./
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź. zm./
5. Nowelizacja rozporządzenia z 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, póz.155, z1993r. Nr 83,poz.380 i z 1999 r. Nr 67, poz. 753).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2004 r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z póź. zm./.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. Nr 97, poz. 1054 z póź. zm./.

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z póź. zm.)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad realizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności /Dz. U. Nr 6, poz. 73 z póź. zm./
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 )


§1
1. Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym zwana dalej „Szkołą” jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Pisz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Szkoła mieści się w Kotle Dużym 6, 12 - 200 Pisz .
5. Nie dotyczy.
6. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
7. Nie dotyczy.
§ 2
1. Cele i zadania szkoły.
Misją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym jest znaleźć, pobudzić i rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności uczniów po to, aby przygotować ich do rozpoczęcia nowego etapu edukacyjnego. Nauczyć zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
1.1) Do podstawowych celów i zadań szkoły należy zapewnienie uczniom :
a) Nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
b) Poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
c) Dochodzenia do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści
d) Rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
e) Rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
f) Traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
g) Poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
h) Poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
a) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
b) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
c) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
d) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
e) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
f) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
g) Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
h) Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
Ponadto nauczyciele realizują cele programowe poszczególnych przedmiotów nauczania zawarte w programach nauczania.
1.2) Sposób wykonywania zadań .
Szkoła wykonuje powyższe zadania realizując „Szkolny program nauczania”, „Szkolny program wychowania" i „Program profilaktyki” dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska:
a) zajęć edukacyjnych ( kształcenie zintegrowane ; kształcenie blokowe )
b) ścieżek edukacyjnych
c) zajęć wyrównawczych
d) zajęć pozalekcyjnych
e) zajęć pozaszkolnych
Przyjmując koncepcję wszechstronnej edukacji zdrowotnej uczniów szkoła podejmuje
następujące etapy i kierunki działań :
a) włączenie edukacji zdrowotnej do programu nauczania i wychowania szkoły
b) współdziałanie z pracownikami służby zdrowia
c) współdziałanie z rodzicami
d) inwestycja w nauczycieli ( szkoła umożliwia swym pracownikom udział w różnych formach doskonalenia )
1.3) Zadania zespołów nauczycielskich podaje § 14.
1.4) Szczegółowe zasady systemu oceniania podaje § 20 .
1.5) Nie dotyczy.
1.6) Istnieje możliwość prowadzenia w szkole działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
1.7) Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych .Formy zajęć dodatkowych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (od 4 do 8 osób), koła zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne. W zajęciach dodatkowych uczniowie uczestniczą na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów)
1.8) Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
a) Uczniom będącym w złych warunkach rodzinnych lub losowych organizuje się pomoc materialną w postaci dożywiania, dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I-III , dofinansowania zakupu jednolitego stroju, oraz w miarę możliwości wysyłania na bezpłatne kolonie.
b) Uczniowie z trudnościami w nauce i wychowawczymi będą kierowani do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.( wpisać zadania)
c) Ze względu na brak stołówki szkoła nie zapewnia uczniom obiadu, natomiast organizuje uczniom drugie śniadanie wraz z gorącym napojem.
d) Dzieciom stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych z powodu zdrowotnych można organizować nauczanie indywidualnie w domu.
1.9) Formy współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom są działania określone potrzebami klientów szkoły oraz rodzajem usług świadczonych przez te instytucje, np.: przeprowadzenie stosownych badań, pogadanki dla uczniów, rodziców i nauczycieli, udzielanie poradnictwa, itp.
1.10) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci określa Regulamin Rady Rodziców.
Formami współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci są:
a) comiesięczne spotkania informacyjne nauczycieli i wychowawców z rodzicami
b) indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców z rodzicami
c) wizyty wychowawców w domach uczniów
2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3. Nie dotyczy.


§3
Statut szkoły określa:
1. Szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:
a) dyrektor b) rada pedagogiczna c) samorząd uczniowski d) rada rodziców
A.
Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nie nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole
• sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
• realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących
• dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
• zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
• przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych
• występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
• wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
• Umożliwianie obrotu używanymi podręcznikami
• Stwarzanie warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji
• Podawanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca zatwierdzonego szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników szkolnych na następny rok szkolny.
• kontrolowanie wykonania obowiązku szkolnego przez dzieci w obwodzie szkoły
• wykonanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych
B.
Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
• zatwierdzanie planów pracy szkoły;
• zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników oraz programów edukacyjnych
• zatwierdzanie wyników klasyfikacji;
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów;
Rada pedagogiczna opiniuje :
• organizowanie pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
• projekt planu finansowego szkoły
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
• propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i zatwierdza.
Rada pedagogiczna może występować z umotywowanymi wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
Rada pedagogiczna zobowiązana jest zasięgnąć opinii rady rodziców w następujących sprawach :
• planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych
• innych spraw istotnych dla szkoły.
• Szkolnego zestawu programów nauczania ,zestawu podręczników szkolnych programów edukacyjnych
C.
W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
• Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
• Samorząd działa na podstawie regulaminu, będącego załącznikiem do statuty.
• Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, za pośrednictwem swojego opiekuna lub bezpośrednio dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

• Kompetencje zarządu Samorządu Uczniowskiego :

-wykonywanie uchwał zebrania przedstawicieli samorządów klasowych
-ogłaszanie wniosków w sprawie pracy Samorządu Uczniowskiego
-reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły i poza nią
prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
D.
W szkole działa Rada Rodziców /Komitet Rodzicielski/.
• Zasady tworzenia rady rodziców opisuje art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.
• Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły.
• Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
• W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
• Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
Szczegółowe cele i zadania Rady Rodziców.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, który realizowany będzie przez nauczycieli; przewiduje się ,że jeżeli porozumienie między Radą Rodziców i Rada Pedagogiczną nie dojdzie do skutku w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, program ten ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Tak wprowadzony program obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
• programu profilaktyki , który dostosowany będzie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska; program ten ma obejmować wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i skierowany będzie do uczniów , nauczycieli i rodziców ;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; program ten opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia przez ten organ niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
d) opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników
e) wnioskowanie o zmianę w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników
f) opiniowanie zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację , której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
g) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

h) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad funkcjonowania tych funduszy i zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś :
* znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w
klasie
* uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
i jego postępów lub trudności
* znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
* uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci
* wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły - określanie
struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

2. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:
- W razie zaistnienia konfliktu między którymkolwiek organami szkoły, arbitrem w jego rozwiązaniu jest dyrektor i rada pedagogiczna.!!!!
- Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się poprzez :
• posiedzenia rady pedagogicznej
• spotkania informacyjne
• tablicę ogłoszeń
• księgę zarządzeń dyrektora
§4.
Statut szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 5 - 9.
§5.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. W szkole organizuje się oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.
7. W szkole w sytuacji szczególnych warunków demograficznych dopuszcza się organizacje nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6 - letnich z zajęciami prowadzonymi w kl I.
8. Ilość oddziałów w szkole regulują przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.
9. Nauka w szkole w zakresie ramowego planu nauczania jest bezpłatna i trwa sześć lat.
10. Edukacja szkolna przebiega :
a) etap l: klasy l - III szkoły podstawowej - kształcenie zintegrowane
b) etap II: klasy IV -VI szkoły podstawowej -
11. Dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii. Sposób organizowania nauki religii oraz zasady zatrudniania nauczyciela religii określają odrębne przepisy /Dz. U. Nr 36, póz. 155 z 1993 r.,Nr83,poz.390 i Dz.. U. z 1999 Nr 67, poz. 753 z póź zm./.
§6.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust.3.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§7.
Szkoła dla uczniów oczekujących na szkolny autobus organizuje zajęcia w świetlicy.
§8.
1. Biblioteka szkolna.
Szkoła posiada oddzielne pomieszczenie na bibliotekę.
1) Zbiory biblioteczne służą do:
• rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku i uczenia się.
• realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły
• doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
• popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród uczniów i ich rodziców.
2) Do zadań bibliotekarza należy:
• gromadzenie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych
• prowadzenie podstawowej i obowiązkowej dokumentacji
• organizowanie wystawek tematycznych
• eksponowanie nowości wydawniczych
• udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom uczniów
• udzielanie fachowych porad uczniom przy wyborze książek
• organizowanie konkursów czytelniczych
• przysposobienie czytelniczo-informacyjne
3) Ze zbiorów bibliotecznych korzystają uczniowie, nauczyciela, pracownicy obsługi i rodzice.
4) Przysposobienie czytelniczo-informacyjne odbywa się w klaso-pracowni polonistycznej i jest prowadzone we wszystkich oddziałach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Liczbę godzin bibliotecznych ustala się na podstawie ilości uczniów zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Biblioteka jest czynna po zakończeniu zajęć dydaktycznych nauczyciela-bibliotekarza w danym dniu.
6) Bibliotekarzem jest nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone są regulaminem biblioteki.
Biblioteka szkolna współpracuje z Miejsko - Gminną Biblioteką w Piszu poprzez:
- Udostępnia swoim uczniom ich zbiory.
- Uczestniczy w konkursach organizowanych przez M-G Bibliotekę.
- Uczniowie poznają dużą bibliotekę wyjeżdżając na wycieczkę do M-G Biblioteki.
§ 9.
Szkoła nie posiada internatu.
§ 9a.
W celu realizacji zadań opiekuńczo i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje dożywianie uczniów
§10.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§11.
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi oraz sezonowo palaczy c. o.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ustępie 1 określają odrębne przepisy /Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Uchwała Rady Miejskiej w Piszu /.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
4. Do zadań nauczyciela należy :
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
b) zorganizowanie procesu nauczania w sposób, który umożliwi uczniom opanowanie co najmniej wiedzy i umiejętności ustalonych w podstawie programowej oraz wybranych przez nauczyciela treści i umiejętności określonych w programie danego przedmiotu, odpowiednio do zainteresowań i możliwości uczniów
c) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez takie formy jak :
• stosowanie nauczania zindywidualizowanego na zajęciach lekcyjnych
• pracę w kołach zainteresowań
• indywidualną pracę z uczniem zdolnym w ramach przygotowań do konkursów olimpiad
e) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez :
• rozmowy indywidualne
• kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych
• włączanie do zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjnych
g) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej oraz rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w celu prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego
Przydział czynności pracowników nie będących nauczycielami znajduje się w teczkach akt osobowych.
5. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.
Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa dyrektor szkoły oraz personel pedagogiczny i pracownicy obsługi szkoły .
a) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup (klas ) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
c) Uczniowie kl. O – III są pod stałą opieką swojego nauczyciela do końca zajęć.
d) W klasach IV –VI za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
e) Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
f ) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
g ) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole ( u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub z bibliotekarką.
h ) Uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych.
i) Podczas przerw lekcyjnych i w czasie oczekiwania uczniów na autobus szkolny nauczyciele pełnią nadzór /dyżur/.
j) Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do pomocy uczniowi w razie takiej potrzeby.
§12.
Nie dotyczy.

§13.
Nie dotyczy.
§14.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespól, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
§15.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dyrektor szkoły, zwany dalej „dyrektorem" powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą"; dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl kształcenia;
Dyrektor może odwołać wychowawcę na wspólny umotywowany wniosek rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3. Formy realizacji zadań nauczyciela -wychowawcy :
a) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka
b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami imprez kulturalnych, wycieczek, biwaków
c) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów w klasie, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka
e) utrzymanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły
f) współpraca z lekarzem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów
g) ustalanie oceny zachowania uczniów wg obowiązującego w szkole regulaminu
4. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych.
§16.
1). Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.
Rodzaje nagród:
a) pochwała ustna wobec klasy lub szkoły
b) dyplom
c) nagroda książkowa
d) umieszczenie nazwiska na gazetce samorządu uczniowskiego
e) upamiętnienie w kronice szkoły
f) świadectwo z biało-czerwonym paskiem
g) szkoła może skierować pisemną pochwałę do rodziców ( list pochwalny)
h) uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce ( średnia ocen – 5,00 i więcej)

Rodzaje kar:
a) ustne upomnienie wychowawcy, dyrektora wobec klasy
b) upomnienie dyrektora szkoły wobec szkoły
c) odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej
d) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki materialnej
c) przeniesienie w szczególnych wypadkach do innej szkoły /notoryczny konflikt z prawem/.
d) skreślenie z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu
Tryb odwoływania się od kary :
• Uczeń ma prawo odwołać się od kary sam lub za pośrednictwem samorządu uczniowskiego do wychowawcy lub dyrektora.
• Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
2)
Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w szczególnych przypadkach, np. notorycznych konfliktów ucznia z prawem, brak innych środków zaradczych w danej sytuacji, po wyczerpaniu kar przewidzianych w statucie szkoły.§16 a
Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły:
1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły
Decyzje w sprawie odraczania lub przyśpieszenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły:
2) na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły.
3. Dziecko jest zapisane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
4. Do klasy l przyjmuje się dzieci na prośbę rodziców (prawnych opiekunów).
5. Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 7 lat, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia.
6. Do klasy programowo wyższej /na semestr progowo wyższy/ w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy progowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określanych w odrębnych przepisach,
W przypadku przyjmowania
do szkoły podstawowej, ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy;
3) Świadectwa /zaświadczenia/ wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci sześcioletnie ( a na wniosek rodziców mogą być też przyjmowane dzieci pięcioletnie )
§ 16 b
Prawa i obowiązki ucznia.
l. Uczeń ma prawo do :
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b) zwrócenia się o pomoc do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu w przypadku zaistnienia problemów osobistych lub nie zrozumienia treści programowych
c) uzyskiwania informacji o terminie i zakresie materiału sprawdzianów pisemnych z tygodniowym wyprzedzeniem
d) do wglądu w poprawioną pracę pisemną w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie
e) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania
f) systematycznego oceniania swojej wiedzy i umiejętności
g) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia dane oceny
h) ochrony i poszanowania jego godności oraz bezpiecznego pobytu w szkole
i) korzystania z pomocy materialnej w zależności od możliwości finansowych szkoły
j) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych
k) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
l) pomocy w przypadku trudności w nauce
ł) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
m) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych
n) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia -zasady
- uczeń ( uczniowie) zgłasza fakt łamania prawa swojemu wychowawcy;
- wychowawca rozstrzyga sprawę albo przekazuje zgłoszenie dyrektorowi szkoły;
- dyrektor podejmuje odpowiednie działania np. rozmowa z nauczycielem, spotkanie rady pedagogicznej z uczniami mające na celu wyeliminowanie faktu łamania praw ucznia a o wyniku informuje uczniów na apelu szkolnym.
2.Uczeń ma obowiązek :
Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka
2.1)
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
c) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój
d) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
-wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczanie na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia , uczeń zobowiązany jest do przybycia do Sali, w której się one odbywają.
- właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela
- systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu
- uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych
2.2)
Uczeń ma obowiązek:
Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia : usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców ( prawnych opiekunów ) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka
. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych może być zaświadczenie lekarskie - na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15.02.94 r. Nr DKO – 430 -1/94ZF/.
2.3 Uczeń(uczennica) zachowuje czysty i schludny wygląd:
- strój szkolny ma być czysty, schludny i niewyzywający
- na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy, tj.
• dziewczynki: czarna spódnica i biała bluzka, obuwie sportowe, bądź czarne pantofelki
• chłopcy: czarne spodnie i biała koszula, obuwie sportowe, bądź czarne pantofle
Uczeń(uczennica) nie pali tytoniu i nie pije alkoholu.
Uczeń(uczennica) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających.
2.4) warunki korzystania z telefonów komórkowych
a) niepełnoletni uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica ( prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego.
b) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych( aparaty powinny być wyłączone i schowane)
c) poza zajęciami edukacyjnymi ( przerwy , czas przed i po zajęciach ) telefon może być używany w trybie „milczy”
d ) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej
e )zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji
f )naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu”- aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. W wypadku naruszenia zasad przez pracownika szkoły udziela się upomnienia.
2.5)
Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

§17.
Szkoła używa następujących pieczęci urzędowych.§18.
Szkoła nie posiada sztandaru, ale posiada ceremoniał
§19.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu Nr 2/2141/F/ 05 z dn. 25 września 2005r .
§20.
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 z póź. zm.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. W/w Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz w szkołach dla dorosłych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.
4. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych określają odrębne przepisy.
5. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży
§ 1.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
§ 2.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w §11 ust. 2 i §12 ust.3;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 i § 12ust. 3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone są w PSO sporządzone do poszczególnych przedmiotów nauczania.
§ 3.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny.
3. Rodzice ( prawni opiekunowie) o postępach lub trudnościach ucznia będą informowani w następujący sposób:
1) rodzice uczniów klas I-III otrzymają kopię oceny opisowej, która jest dla nich dokładną informacja o stanie wiedzy, możliwościach i kierunkach dalszej pracy,
2) rodzice uczniów klas IV-VI otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz z dokładną informacją o stanie wiedzy
3) w przypadku niezadawalających wyników nauczania i wychowania ( trudności) nauczyciel przeprowadza indywidualne rozmowy z rodzicami ( rozmowę dokumentuje w dzienniku).
4) o grożących śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu rodzice ( prawni opiekunowie) muszą być informowani na 1 miesiąc przed zakończeniem zajęć na piśmie ( obowiązuje potwierdzenie zwrotne)
5) o proponowanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) są informowani na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej ( uczniowie otrzymują kartki z propozycjami ocen z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania, rodzice podpisują i zwracają wychowawcy).

§ 4.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 5.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 6.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 8.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§ 9.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 8.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 5.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie- w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, ale nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 3 i § 12 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 5.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 5.
8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w § 3 WSO.
§ 10.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 11.
1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według tej samej skali co oceny roczne z możliwością stosowania „ +” i „ -” przy ocenach bieżących, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1,
z zastrzeżeniem ust. 4.

a.celujący- dla uzyskania tej oceny nie określa się wymagań , ale przyjmuje zasadę spełnienia
wymagań na ocenę bardzo dobrą oraz prezentowania przez ucznia innych, ważnych ze względu na przedmiot nauczania osiągnięć edukacyjnych

b. bardzo dobry- satysfakcjonujące spełnienie wymagań pełnych

c. dobry- akceptowalne spełnienie wymagań pełnych

d. dostateczny- satysfakcjonujące spełnienie wymagań podstawowych

e. dopuszczający- słabe spełnienie wymagań podstawowych

f. niedostateczny- nie spełnienie wymagań podstawowych
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
Jako pomocnicze ocenianie w czasie zajęć ( bieżące ocenianie) stosowane są określenia:
Wzorowo, bardzo dobrze, przeciętnie, słabo,
a w II półroczu w klasie III stosowane będzie ocenianie w stopniach wg skali jak w punkcie 2.
Ocena opisowa ma postać karty informacyjnej o osiągnięciach, postępach uczniów klas I-III.
Zawiera ona:
1) Podstawowe umiejętności związane z edukacją polonistyczną; mówienie i słuchanie, czytanie, gramatyka i ortografia, wiedza o języku.
2) Rozwój artystyczno- techniczny
3) Orientację w środowisku społeczno-przyrodniczym
4) Podstawowe umiejętności związane z edukacją matematyczną: sprawność rachunkową, rozwiązywanie zadań tekstowych, geometria.
5) Rozwój fizyczno-ruchowy.
6) Mocne strony dziecka
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 12.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,
z zastrzeżeniem ust. 4 i5.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
W ocenianiu bieżącym stosujemy przyznawanie medali: złotego, srebrnego i brązowego.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4.a Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 13.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 14.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
§ 15.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 16.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16.
§ 16.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,
c) wychowawca klasy,
d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
e) pedagog,
f) psycholog,
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
h) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 17.
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i § 18 ust. 9.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 18 ust. 9.
7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
8. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
§ 18.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej) i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 19.
1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 17ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 12 ust.7 i 8
2) w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 30, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 35 .
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 20.
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".
§ 21.
1. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
2. Informator, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych.
§ 22.
1. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".
§ 23.
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:
1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów , o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 1.
§ 24.
1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
§ 25.
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 26 ust. 1.
2. Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
§ 26.
1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.
§ 27.
1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;
2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;
4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o których mowa w § 29 ust. 1, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;
5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed rozpoczęciem sprawdzianu;
6) nadzoruje przebieg sprawdzianu;
7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów o których mowa w § 23 ust. 1;
8) sporządza wykaz uczniów którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
§ 28.
1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla uczniów , o których mowa w § 23 ust. 1, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut.
§ 29.
1. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów
2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
1) przewodniczący;
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.
4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów .
5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

§ 30.
1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.
2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 38 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia , nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
§ 31.
1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów .
2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
§ 32.
1. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 131 Rozporządzenia MENiS z dn 07.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania…………
4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
§ 33.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 38 ust. 1. Przepisy § 35 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 34.
1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
§ 35.
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
§ 36.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§ 37.
1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 35ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 38.
1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
4. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.


Regulamin oceniania zachowania uczniów.
Skala:
Wzorowe - 280 i więcej
Bardzo dobre - 160 – 279
Dobre - 100 – 159
Poprawne - 50 -99
Nieodpowiednie - 20 -49
Naganne - 0 – 19


Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 punktów. W ciągu każdego półrocza uczeń zdobywa punkty dodatnie lub ujemne ( karne) stosownie do swojego zachowania, które są mu doliczane (do) lub odliczane (od ) kredytu. Uczeń, który uzyskał maksymalnie 100 ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej za ten okres nauki.
Informacje o zachowaniu uczniów są gromadzone w zakładanych w każdej klasie tzw. zeszytach uwag.

Punkty dodatkowe uczeń może uzyskać za:


- udział w konkursach ( w zależności od rodzaju i zajętego miejsca ) – 1-15 punktów
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych - 1-10 p.
- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych - 1-10 p.
- prace na rzecz szkoły - 1-10 p.
- prace na rzecz klasy - 1-10 p.
- prace na rzecz innych ( działalność charytatywna ) - 1 - 20 p.
- pomoc kolegom w nauce - 1-10 p.
- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności -1 -25 p.
- wyjątkową kulturę osobistą 1—20 p.
- dbałość higienę osobistą i estetyczny wygląd 1- 30 p.Punkty ujemne uczeń może uzyskać za:


- przeszkadzanie na zajęciach
- nie wykonywanie poleceń nauczyciela 1-10 p.
- aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły 1- 20 p.
- ignorowanie nauczyciela na ulicy 1- 5 p.
- ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 1-10 p.
- bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne 5- 30 p.
- złe zachowanie na wycieczce Lu innej imprezie szkolnej 1- 10 p.
- niewłaściwy strój ( inny niż przyjęty w szkole ) 1- 5 p.
- niewłaściwe obuwie 1 – 5 p.
- niszczenie sprzętu, umeblowania szkolnego ( zwrot kosztów ) 1- 20 p.
- kradzież 1- 30 p.
- zaśmiecanie otoczenia 1- 5 p.
- palenie papierosów 20 -50 p.
- spóźnianie się na lekcje 1 – 3 p.
- nie wywiązywanie się ze zobowiązań 1 – 10 p.
- opuszczanie lekcji bez usprawiedliwiania 1- 5 p.
- wyłudzanie pieniędzy 10- 50 p.
- fałszowanie podpisów i dokumentów 30 – 50 p.


Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajeć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1. Proponowana roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna być wystawiona najpóźniej na tydzień przed rocznym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.
2. Informacje o w/w ocenach uczeń otrzymuje od nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz odpowiednio od wychowawcy klasy w terminie j.w. ( uczeń otrzymuje od wychowawcy kartkę z propozycjami ocen, którą ma przedłożyć rodzicom- prawnym opiekunom - do podpisania, a następnie zwrócić wychowawcy ).
3. Uczniowie i rodzice( prawni opiekunowie )mają prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Pisemny wniosek ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna ) zawierający odpowiednie uzasadnienie może być rozpatrzony wówczas, gdy zastrzeżenia dotyczyć będą trybu ustalania oceny, tj. :

• Nauczyciel przedmiotu nie przestrzegał kryteriów ustalonych w WSO, wychowawca nie przestrzegał przyjętego w szkole regulaminu oceniania zachowania.
• Uczeń miał wysoką absencję z powodu długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych
• Nauczyciel przedmiotu, wychowawca nie przestrzegał terminu informowania o ocenie
• Wychowawca nie zasięgał opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz danego ucznia
• W przypadku uzasadnionego wniosku dyrektor powołuje właściwą komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustali roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, bądź ustali roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania ( pracę komisji określa §16 ust. 2-10 ZWO ).
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 21:05
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 21:10
Opublikował(a): Marcin Gentek
Zaakceptował(a): Marcin Gentek
Artykuł był czytany: 1764 razy